תקנון תחרות הסרטונים – השנה קוראים את המגילה

שתפו:

לכניסה באתר התחרות – לחצו כאן

לכניסה לתקנון בקובץ PDF – לחצו כאן

תקנון תחרות "אתגר המגילה" של תנועת "אם תרצו"

א. כללי:

 1. תנועת "אם תרצו" מקיימת תחרות סרטונים בנושא "מגילת העצמאות".
 2. מטרת התחרות הינה לעודד ולקדם יצירת סרטונים העוסקים במגילת העצמאות, בקריאת המגילה ו/או בהיסטוריה של המגילה.
 3. הסרטונים יועלו לעמוד הפייסבוק של "אם תרצו", במסגרתו יוכלו הגולשים להצביע לתחרות על פי המפורט בסעיף 30.
 4. במסגרת התחרות יינתנו 3 פרסים על פי דירוג הגולשים כמפורט בסעיף 30.
 5. מובהר בזאת כי "אם תרצו" רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. הפרסים שיוענקו למתמודדים יהיו כדלקמן:
  1. מקום ראשון – מנגל גז (גריל סילבר שף 3B )
  2. מקום שני – אוהל ענק (מתאים ל-6 אנשים)
  3. מקום שלישי- מזרון זוגי מתנפח ושק שינה
 7. תקנון התחרות מחייב כפי שהוא מופיע בכל זמן נתון באתרי ודפי הפייסבוק של הנהלת התחרות. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב, לבטל את כל התקנון או מקצתו בכפוף לשיקול דעתה בלבד. על משתתף בתחרות להכנס לאתר האינטרנט של תנועת "אם תרצו" מפעם לפעם, כדי לבדוק אם נערכו שינויים בתקנון.

ב. תנאי סף להשתתפות:

 1. משתתף בתחרות יהיה שולח הסרטון.
 2. כל משתתף יוכל להגיש מספר סרטונים לפי שיקול דעתו.
 3. אורך הסרטון לא יעלה על 59 שניות והוא יהיה באחד מבין הנושאים המפורטים בסעיף 2 לעיל.
 4. הסרטון יכול להיות יצירה קולנועית (מצולמת) או מונפשת (אנימציה), בין עלילתית ובין דוקומנטרית.
 5. בעצם שליחת הסרטון מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא מקבל עליו את ההוראות של התקנון, על שינוייו בעתיד, וכי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.
 6. בהעלאת הסרטון מצהיר ומאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בסרטון וכי הוא מאשר שהסרטון ישתתף בתחרות ונותן את הסכמתו המלאה לפרסום הסרטון שהועלה על ידו על ידי "אם תרצו" בכל פלטפורמה שהיא, ללא הגבלת זמן או מקום ובמסגרת כל פרויקט אחר של "אם תרצו" וזאת ללא כל תמורה או קבלת אישור מקדמי כלשהו לפני כל שימוש. אם אנשים נוספים מופיעים בסרטון, מצהיר המשתתף כי קיבל את אישורם והסכמתם לפרסום הסרטון במסגרת התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה (אם מדובר בסרטון של קטין, על המשתתף לאשר שקיבל את אישורו של ההורה/אפוטרופוס הנוסף) ומכל מקום באחריותו הבלעדית של המשתתף לקבל הסכמה כאמור.
 7. "אם תרצו" תעשה את מירב המאמצים על מנת להעניק קרדיט ליוצרי הסרטונים בעת פרסומם במדיות אחרות, אך אינה מתחייבת לכך מראש, ויוצר הסרטון מוותר מראש על כל טענה בנוגע לזכותו המוסרית ו/או כל זכות קניינית אחרת הנוגעת לסרטון.
 8. באחריותו הבלעדית של המשתתף הינה להקפיד על כך כי הסרטון ששלח אינו מכיל תכנים לא ראויים, גסים, משמיצים, מגונים או הפוגעים בפרטיותו של אדם ובשמו הטוב. בנוסף, אין לשלוח סרטון שיש בו באופן גלוי או סמוי פרסום או הצעה למכור או לקנות מוצרים כלשהם. המשתתף מאשר כי בסרטון שהוא שולח במסגרת התחרות אין משום הפרת כל דין, לרבות זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות, חוק איסור לשון הרע וחוק העונשין.
 9. בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה, וכן כל תיקון עתידי אשר יחוקק בעתיד (ככל שיחוקק) יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 10. משך התחרות, לרבות מספר ימי התחרות אשר בהן תתנהל התחרות, ייקבעו על ידי "אם תרצו" על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא זכות ערעור.
 11. "אם תרצו" רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתן הבלעדי.
 12. למען הסר ספק מובהר בזאת כי "אם תרצו" ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב התחרות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או אי זכייתו ו/או עקב השתתפותו בתחרות ו/או נזק ישיר או עקיף שנגרם במהלך התחרות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרם במהלך מימוש הפרסים.
 13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בניהול התחרות ו/או תפעולה ו/או באתר האינטרנט, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות בתחרות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד "אם תרצו" ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמן בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור או כשל בהשתתפות בתחרות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות בתחרות.

ג. הגשת מועמדות לתחרות:

 1. משתתף, אשר יחפוץ להשתתף בתחרות, ישלח סרט וידאו מקורי שיצר לכתובת הדוא"ל [email protected] בנושא מגילת העצמאות בהתאם לדרישות המפורטות בתקנון זה.
 2. יחד עם שליחת הסרטון, יציין המשתתף שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. מובהר, כי משתתף שלא יזין פרטים מלאים ומדויקים כאמור לא יהיה זכאי לקבלת כל פרס.

סרט הווידאו יתבקש לעמוד בתנאים הבאים. סרטון שלא יעמוד בתנאים אלו, לא יוכל להשתתף בתחרות:

 • הסרטון לא יישא אופי מפלגתי ולא תהיה בו משום פרסומת ישירה או סמויה.
 • הזכות להחליט האם הסרטון נושא אופי מפלגתי או מופיעה בו פרסומת כנזכר היא של אנשי "אם תרצו" שימונו לעניין, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • יוצר הסרטון יהיה אחראי באופן בלעדי לכל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר עם הסרטון ו/או פרסומו, והוא מתחייב כי אין ביצירת הסרטון ו/או פרסומו משום הפרה של הוראת חוק כלשהי ו/או פגיעה בזכות כלשהי של צד ג.'
 • המועד האחרון לשליחת הסרטונים הוא 3/5/2016 בשעה 23:59
 • הסרטונים יועלו לממשק ייעודי בעמוד הפייסבוק של "אם תרצו" ויועלו לאוויר לאחר בחינת עמידתם בקריטריונים.
 • צוות שיוקם ב"אם תרצו" יבחן כל סרטון ויאשר את העלאתו לדף הפייסבוק.
 • משתתף שסרטונו ייפסל יקבל על כך הודעה דרך הדוא"ל ויהיה זכאי לשלוח סרטון נוסף.
 • על הסרטון להסתיים בסיסמת הקמפיין "השנה קוראים את המגילה".
 • הסרטון יכול להיות בכל שפה, אך אם אינו בעברית – עליו לכלול כתוביות בעברית.
 • אם הסרטון בעברית – מומלץ לכלול כתוביות.
 • יוצר הסרטון מתחייב כי הסרטון הוא מקורי, וכי הוא הבעלים של כלל החומרים שבו.
 • תנועת "אם תרצו" שומרת לעצמה את הזכות לפסול את הסרטון ממניעים נוספים, ככל שהסרטון ייראה בעיניה כלא ראוי, לא מתאים לזיהוי של התנועה כגוף הדוגל בערכי הציונות של מדינת ישראל וכיו"ב.
 • לכלל המשתתפים בתחרות, לרבות הזוכה בה, לא יהיו דרישות נוספות בעבור הסרטון.
 • זכאים להשתתף אך ורק סרטונים שנוצרו עבור התחרות, ושהמועד הראשון של העלאתן לרשת האינטרנט חל בין התאריכים המפורטים בסעיף 23 לעיל לתקנון. על אף האמור לעיל, המשתתף יהיה רשאי לשלב בסרטון הווידיאו חומרים, אשר צולמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, גם לפני התחרות, ובלבד שלא יעלו על 30% מהסרטון בכללותו והיוצר יהיה בעל מלוא הזכויות ו/או הרשאות השימוש בחומרים הנ"ל.

ד. תהליך הגשת מועמדות ולוחות זמנים לקיום התחרות

 

 1. שליחת הסרטון תיעשה החל מיום פרסום התחרות 20/4/2016 ועד ליום 3/5/2016 בשעה 23:59.
 2. מרגע העלאת הסרטון לא ניתן יהיה לבצע שינויים בסרטון שהועלה.
 3. המסמכים והנתונים ייבחנו על ידי הנהלת התחרות או מי שייקבע על-ידה, על מנת לוודא עמידה בקריטריונים המפורטים לעיל בתקנון זה.
 4. אם יימצא כי המשתתף עומד בכל הקריטריונים הנדרשים להשתתפות בתחרות, יימסר למשתתף אישור השתתפות באמצעות פרטי התקשרות שהוזמנו במסגרת תהליך ההרשמה.
 5. אם יימצא כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף הנדרשים לשם השתתפות בתחרות תימסר על כך הודעה למשתתף באמצעות פרטי ההתקשרות שהוזנו במסגרת תהליך ההרשמה.
 6. שליחת הפרטים הנלווים באופן שלם וברור וכן שליחת סרטון הווידיאו לדוא"ל של התחרות [email protected] בהתאם לתנאים המפורטים לעיל עד תום המועד להגשת המועמדות, ואישור ומילוי אחר מלוא הוראות תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, מהווים תנאי הכרחי להשתתפות בתחרות.

ה. צפיות הגולשים

 1. ההצבעות יתקיימו החל מיום ראשון ה-4/5/2016 בשעה 13:00 ועד ליום רביעי 11/5/2016 בשעה 19:59.
 2. ההצבעה תערך על פי כמות הלייקים של כל סרטון שהועלה דרך עמוד הפייסבוק הרשמי של "אם תרצו".
 3. חמשת הסרטונים שיקבלו את מספר הלייקים הגדול ביותר במועד סגירת התחרות מבין כלל הסרטונים יהיו זכאים לפרסים על פי הרשום בסעיף מספר 6.
 4. מועד הכרזת הזוכים
 5. תנועת "אם תרצו" תכריז על הסרטונים הזוכים בערב יום העצמאות ה-11/5/2016 בשעה 20:30.
 6. בנוסף, המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט, ובפייסבוק וכי בהשתתפותו בתחרות הוא מביע את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו, והסרטון שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי "אם תרצו" ומיופה כוח מטעמם. עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס.
 7. "אם תרצו" שומרת לעצמה את הזכות לעיין בסרטונים ולמנוע עליה של כל סרטון אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי, אינו הולם או אינו ראוי או מפר כל דין. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של "אם תרצו" בקשר לפיקוח על תכנים המועלים ויובהר כי "אם תרצו" אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן פוגע, מגונה, או לא חוקי שיועלה על ידי ובאחריות המשתתפים. מובהר במפורש כי משתתף שהסרטון שלו הוסר לאחר תחילת התחרות לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות או לזכות בפרס.
 8. תנועת "אם תרצו" אינה אחראית כלפי המשתתף לתגובות מכל סוג שהוא יקבל בעקבות תכנים שיעלה לאתר ולא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שפורסמו על-ידה.
 9. בתום תקופת התחרות ייבחרו מבין כלל המשתתפים שלושה זוכים שהסרטון שלהם קיבל את מספר הלייקים הגבוה ביותר. הלייקים יינתנו על ידי הגולשים באמצעות לחיצה על כפתור "לייק" ("אהבתי") בדף הפייסבוק של "אם תרצו" בלבד.
 10. ספירת הלייקים תתבצע ביום רביעי 11/5/2016 בשעה 20:00
 11. המשתתף מוותר מראש על כל טענה כלפי "אם תרצו" או מי מטעמם בקשר עם בחירת הסרטון הזוכה.
 12. לאחר ספירת הלייקים, תיצור "אם תרצו" קשר עם הזוכה בטלפון או באמצעות דרכי התקשרות אחרים (דוא"ל, פייסבוק) לצורך הודעה על הזכאות לפרס. אדם ששלח סרטון ללא שום אפשרות ליצור איתו קשר בחזרה- ייחשב כמשתתף אלמוני והפרס ישמר לו במידה ויזכה לכ-90 יום.
 13. לא תהא כל אחריות ל"אם תרצו" במידה שלא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה מכל סיבה אינם ו/או במידה שהפרטים שנמסרו על ידי הזוכה אינם נכונים ו/או אי מדויקים ו/או לא אפשרו מסירת הפרס.
 14. קבלת הפרס מותנית בהגעה לאירוע יום העצמאות של תנועת "אם תרצו".
 15. מובהר כי הפרס לא ניתן להמרה בכל מוצר/פרס אחר, אף אם המשתתף לא מימש את הפרס ו/או לא יכולה ו/או לא רוצה לממשו מכל סיבה שהוא.
 16. המשתתפים, לרבות הזוכה/ים, פוטרים את "אם תרצו" ו/או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה לגבי הפרס ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס. "אם תרצו" לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או עלות ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה עקב מימוש הפרס ו/או אי-מימושו.
 17. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מהתנאים בתקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס.
 18. בכל מקרה של פסילת סרטון זוכה, הפרס יועבר למשתתף בעל מספר הלייקים הגבוה ביותר לאחר הזוכה שנפסל.

פרסומים אחרונים:

מבצע נטיעות מרגש בלב השומרון!

הצטרפו למבצע נטיעות בלב השומרוןלזכרו של סמל יהונתן אליאס הי"ד שנפל בקרב מול המחבלים בעזה ז׳ סיוון יום חמישי 13.6.24 | בשעה 09:00 ב"חווה של איתמר"

פרויקטים אחרונים:

דורשים ניצחון בצפון!

יעד גיוס הסכום שגויס עד עכשיו 0 תרמו עכשיו למאבק הצפון נשרף – ובביירות יישמר השקט? אין מצב.אי אפשר להמשיך יותר לשתוק מול ההרס הנורא

דורשים ניצחון

יעד גיוס הסכום שגויס עד עכשיו 0 תרמו עכשיו למאבק גלנט, תתיישר או תתפטר! לא נלחמנו בשביל להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה! אנחנו הלוחמים ומשפחות

סרטונים:

חדשות ועדכונים

אירועים קרובים

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

דילוג לתוכן